I disse lover og vedtekter forekommer forkortelsen KFUK/M, som står for Norges KFUK/KFUM.

 

LOVER FOR HAMAR Y's MEN's CLUB.

 

§ 1 NAVN.

Klubbens navn er Hamar Y's Men's Club, chartret - 7.juni 1969 - av og under ledelse av The International Association of Y's Men's Clubs.

 

§ 2. MOTTO.

Klubbens motto er: "Vi vedkjenner oss den plikt som følger med enhver rett. "

 

§ 3. FORMÅL.

Som medlem av The International Association of Y's Men's Club's, Region Norge, gir klubben sin tilslutning til Regionens formålsparagraf:

"The International Association of Y's Men's Clubs er et verdensomspennende fellesskap av personer av alle trosretninger som arbeider sammen i gjensidig respekt og hengivenhet. Region Norge har sin basis i at Jesus Kristus er Gud og Frelser slik som den Hellige Skrift vitner om det, og regionen står sammen med den internasjonale bevegelse i en  felles lojalitet overfor KFUM (YMCA), og vil i aktiv tjeneste forsøke å rekruttere, utvikle, oppmuntre og støtte ledere for å bygge en bedre verden for alle mennesker."

 

§ 4. OPPGAVER.

Klubbens oppgaver er:

A. Å utvikle godt vennskap i aktiv tjeneste.

 

B. Å oppmuntre medlemmene til aktiv innsats i kristent arbeid.

 

C. Å holde medlemmene informert om og aktivt interessert i kulturelle, religiøse, økonomiske og sosiale spørsmål, så vel nasjonale som internasjonale.

 

D. Å oppmuntre til rettferdighet i samfunnsmessige spørsmål, så vel nasjonale som internasjonale, uten at klubben deltar aktivt i partipolitisk virksomhet.

 

E. Å støtte arbeidet lokalt og sentralt innen KFUK/M, og andre kristelige eller uegennyttige organisasjoner samt de lokale menigheter ved personlig tjeneste og felles innsats.

 

F. Å støtte regionale og internasjonale prosjekter.

 

§ 5. MEDLEMMER.

A. Medlemmene kalles Y's Men.

 

B. Klubben har bare aktive medlemmer.

 

C. Medlemmene skal være menn som er fylt 18 år. I særlige tilfeller kan menn under 18 år opptas som medlemmer i klubben. Til Æresmedlemmer kan utnevnes Y's Men eller andre menn som har gjort en spesiell innsats for KFUK/M og samfunnet.

 

D. Klubbens medlemmer er kollektivt innmeldt i Norges KFUK/KFUM i henhold til avtale mellom KFUK/M og Region Norge.

 

§ 6. LEDELSE.

A. Klubben ledes av et klubbstyre på 6 medlemmer (president, visepresident, sekretær, kasserer, styremedlem, forrige president eller eventuelt en annen fra siste klubbstyret). Alle velges for ett år om gangen.

 

B. Alle spørsmål om økonomiske forpliktelser og andre spørsmål av viktighet for medlemmene og klubben skal legges frem på medlemsmøte til avgjørelse.

 

§ 7. ENDRINGER - OPPHØR.

A. Denne lov kan endres på et klubbmøte av 2/3 av de fremmøtte, forutsatt at minst halvparten av medlemmene er til stede. Endringsforslag må være gjort kjent for alle klubbmedlemmene minst 3 uker før avstemning finner sted.

 

B. Lovendringer som er i strid med The International Association of Y's Men's Clubs Constitution medfører opphevelse av klubbens charter og medlemskap.

 

C. Opphører eller utelukkes klubben, skal den straks avlevere sitt charter til The International Association of Y's Men's Clubs - Region Norge. Den skal avstå fra å nytte navnet "Y's Men's Club" eller andre ord som minner om dette. Den skal også avholde seg fra å bruke bevegelsens emblemer og kjennetegn.

 

D. Om klubben opphører, skal dens midler overføres til The International Association of Y's Men's Clubs - Region Norge.

Til hovedsiden