VEDTEKTER FOR HAMAR Y's MEN's CLUB.

 

01 KLUBBSTYRETS OPPGAVER.

011  Presidenten har det øverste ansvar for klubbens virksomhet og sørger for at alle klubbmøte- og klubbstyrevedtak blir effektuert. Helst en gang hver måned innkaller han til klubbstyremøte. Han skal vurdere om det skal tas kontakt med medlemmer som uten avbud har vært borte fra to på hverandre følgende klubbmøter. Straks etter valgmøtet begynner den nyvalgte presidenten forberedelsen til neste års arbeid.

 

012 Visepresidenten overtar presidentens oppgaver når denne er fraværende. Visepresidenten er formann i prograrnutvalget.

 

013 Sekretæren fører protokoll over alle klubb- og klubbstyremøter, fører klubbens korrespondanse, fører kartotek over medlemmene m.v. Når et medlem flytter, sendes kopi av vedkommendes kort til den klubb som er nærmest medlemmets nye hjemsted. Klubbens arkiv tar han seg også av.

 

014 Kassereren setter opp forslag til budsjett, krever inn klubbkontingent og andre inntekter, utbetaler fra klubbens kasse i følge bilag og fører regnskap. Alle utbetalinger skal anvises av presidenten. En revisor, valgt av klubben, gjennomgår regnskapene for den periode kassereren er valgt.

 

02 MEDLEMSKAP.

021   Medlemmene kan innby gjester til klubbsamvær. Møteleder og medlemsutvalg underrettes før samværet begynner.

 

022 Vedtak om opptak av et nytt medlem fattes av klubbstyret - eventuelt etter forslag fra medlemsutvalget. Medlemsopptak skal markeres som en høytidelig begivenhet i klubben.

 

023 Ved opptak utleveres Y's Men's Clubs emblem. Emblemet tilhører klubben og skal leveres tilbake om medlemskap opphører.

 

024 En KFUK/M-sekretær som skal ivareta forbindelsen mellom klubben og KFUK/M kan opptas uten gjestetid. Det samme gjelder medlemmer overført fra andre Y's Men's klubber.

 

025 Utmelding skal skje skriftlig til presidenten eller en annen i klubbstyret. Skylder et medlem kontingent for mer enn to år, kan klubbstyret stryke medlemskapet i klubben, men medlemmet skal kontaktes på forhånd.

 

026    Hvis et medlem har meldt seg ut eller medlemskapet er opphørt på annen måte, kan dette opprettes igjen. l så fall må eventuell kontingentrestanse betales.

 

03 KLUBBMØTER

031 Klubbmøter holdes om lag 2 ganger i måneden. Tid og sted for ordinære møter fastsettes av klubbstyret i samråd med programutvalget.

 

032 Klubbstyret kan innkalle til ekstraordinære møter. Dessuten skal klubbstyret gjøre dette når det kreves av minst 1/3 av klubbens medlemmer.

 

04 KONTINGENT.

041  Klubbkontingenten betales forskuddsvis og fastsettes på årsmøtet for ett år om gangen.

 

042 Den KFUK/M-sekretær som nevnt i punkt 024, er fritatt for kontingent. Æresmedlemmer er også fritatt for kontingent.

 

043 Klubbstyret kan i særlige tilfeller frita enkelte medlemmer for kontingent. Slik fritagelse skal bare innrømmes for et begrenset tidsrom.

 

05 KLUBBDELEGATER.

051 Klubben skal dekke nødvendige utgifter for klubbens offisielle delegater til Y's Men's konferanser, charterfester

m.v.

 

052 Reiseutgifter dekkes etter de samme retningslinjer og satser som gjelder innen Region Norge.

 

06 ÅRSMØTER

061 Klubbens årsmøte holdes i august/september. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes inn til klubbstyret 14 dager før møtet. Årsberetning og regnskap skal være kunngjort minst 8 dager før årsmøtet.

 

062 På årsmøtet behandles klubbstyrets og utvalgenes beretning samt revidert regnskap for siste valgperiode. Det legges frem budsjett med forslag til kontingent. Ellers drøftes innkomne forslag og eventuelle andre saker.

 

07 VALGMØTER

071 Valgmøte holdes hvert år i første halvdel av mars måned. Forslag til valg legges frem av klubbstyret, men benkeforslag er tillatt. Alle valg avgjøres med alminnelig stemmeflertall.

 

072 På valgmøtet velges klubbens klubbstyre, revisor, formenn og medlemmer til utvalgene for ett år om gangen. Melding om det nyvalgte klubbstyret og medlemsliste sendes Regionsleder og Distriktsleder.

 

073 Det nyvalgte klubbstyret overtar ledelsen av klubben fra 1. juli. Revisor og utvalgene tiltrer sine verv fra samme dato. Så snart som mulig etter valgmøtet setter klubbstyret og utvalgene i gang forberedelsene til årets arbeid.

 

074 Utgår et medlem av klubbstyret etter valget, velges nytt medlem på et vanlig klubbmøte. Suppleringer av utvalgene foretas i nødvendig utstrekning av klubbstyret.

 

forts. neste side